Resimde, Exclusive konfor paketine sahip Mercedes-Benz GLA'n?n kokpiti gösterilmektedir.
Resimde, Exclusive konfor paketine sahip Mercedes-Benz GLA'n?n iç mekan? gösterilmektedir.
Resimde, Exclusive konfor paketine sahip Mercedes-Benz GLA'n?n iç mekan? gösterilmektedir.

Daha da yüksek de?er: Yeni GLA'n?n iç mekan tasar?m konsepti.

Daha da yüksek de?er: Yeni GLA'n?n iç mekan tasar?m konsepti.

 

 

 

Koltuk konumlar?nda yap?lan ufak bir yükseltme ve tasar?m?n yatay yap?s?, yeni GLA? n?n içine sportif ki?ili?ini kazand?rmaktad?r. Titiz malzeme seçimi ve ayr?nt?lara gösterilen sevgi dolu ihtimam, uyumlu bir genel anlamda yüksek kalite havas? yaratmaktad?r.

Koltuk konumlar?nda yap?lan ufak bir yükseltme ve tasar?m?n yatay yap?s?, yeni GLA? n?n içine sportif ki?ili?ini kazand?rmaktad?r. Titiz malzeme seçimi ve ayr?nt?lara gösterilen sevgi dolu ihtimam, uyumlu bir genel anlamda yüksek kalite havas? yaratmaktad?r.

Resimde, Mercedes-Benz GLA'n?n direksiyon simidinin yak?ndan görünümü gösterilmektedir.
Resimde, Mercedes-Benz GLA'daki süsleme elemanlar?n?n yak?ndan görünümü gösterilmektedir.
Resimde, Mercedes-Benz GLA'n?n iç mekan? sürücü kap?s?ndan gösterilmektedir.

Koltuk konumlar?nda yap?lan ufak bir yükseltme ve tasar?m?n yatay yap?s?, yeni GLA? n?n içine sportif ki?ili?ini kazand?rmaktad?r. Titiz malzeme seçimi ve ayr?nt?lara gösterilen sevgi dolu ihtimam, uyumlu bir genel anlamda yüksek kalite havas? yaratmaktad?r.

Koltuk konumlar?nda yap?lan ufak bir yükseltme ve tasar?m?n yatay yap?s?, yeni GLA? n?n içine sportif ki?ili?ini kazand?rmaktad?r. Titiz malzeme seçimi ve ayr?nt?lara gösterilen sevgi dolu ihtimam, uyumlu bir genel anlamda yüksek kalite havas? yaratmaktad?r.

Yeni GLA? n?n kokpiti, sportif ortam? ve s?rad??? ergonomik yap?s? ile etkiliyor.Çekici kaplama elemanlar?, geni? ve havada as?l? duruyormu? gibi gözüken MERKEZ? GÖRÜNTÜ EKRANI ile görkemli bir ön konsol, duru, i?levsel bir tasar?m tarz? ile birinci s?n?f malzeme kullan?m?n? ?üphe götürmeyecek bir ?ekilde gözler önüne sermektedir.

?ç tasar?m ayn? zamanda araç sahibinin arac?na kendi ki?ili?ini yans?tabilmesi aç?s?ndan da geni? bir alan sunmaktad?r. Bunun en somut delili, say?s?z kaplama malzemesi-dö?emelik kombinasyonu yapabilme ihtimali kadar, mü?terinin seçimine b?rak?lan üç farkl? tasar?m ve donan?m grubu ile aksesuar paketlerinde görülebilir.?ste?e ba?l? olarak sunulan Ayd?nlatma ve Görünüm paketinin içeri?inde yer alan ayd?nlatmal? par?piyeler ile iç ayd?nlatma lambalar? s?rad??? bir atmosfer yaratmaktad?r.